انتظار برای شیرهای نسل جدید

انتظار برای شیرهای نسل جدید
انتظار برای شیرهای نسل جدید

بایرلورکوزن که همه ساله جوانان زیادی را به صورت قرضی راهی تیم های دیگر می کند تا در آینده ای نچندان دور از آن ها در تیم های اصلی استفاده کند اما بیشتر این بازیکنان پیش از این که به تیم اصلی لورکوزن برسند، مجبور به انتخاب تیم های کوچکتر می شوند.